Thursday, March 25, 2010

第一次英雄盟會入選者名單

為免有入選者漏看或收不到電郵,這裡列出名單來。

如果你看見自己名字又收不到電郵邀請函,可馬上打電話給天窗出版的市場部同事聯絡:Peggy Lo tel 3525-1974 / 9018-3964

1. Kelvin Leung
2. Luk Hoi Tin
3. Pang Chi Wai
4. Edwin Leung
5. Sam Lau
6. GRACE Ho
7. Ma Tak Ki
8. 施穎隆
9. Chiu Chun Pong
10. Tim Lo
11. Ark ho
12. Wong Ching Wah

No comments: