Tuesday, August 22, 2006

真正的恐怖

上星期一班西班牙飛往英國的國際航機,發生了乘客集體拒絕登機,以逼使兩個他們認為很像恐怖份子的亞裔乘客,被機組人員「請」了下機。兩人後來改搭另一班飛機到目的地,沒有發生任何事故。

以後恐怖集團可以連死士和炸彈都省下來了。只要多找幾十個外貌衣著夠可疑的人,出旅費讓他們飛來飛去,就足以延續這種非理性的恐怖情緒,令航空交通的混亂持續,本小利大又沒有風險。

此外,假如類似的事件不斷發生,種族對立必定繼續激化,只會驅使更多本來已經飽受貧窮和歧視問題困擾的歐美阿拉伯裔和回教徒移民,在憤怨中投向極端主義的懷抱。恐怖集團不愁沒有生力軍。

恐怖份子的炸彈陰謀失敗了。可是從這事件看來,他們終究得到了勝利——他們成功令人們活在恐懼之中。

7 comments:

M-2 said...

但願恐怖份子沒有這頭腦,以及不懂得看中文字……

喬靖夫 said...

其實這不算是甚麼過人之見,並不難想到。

往後還有更毒辣的︰在無數虛驚之後,人們難免疲乏、鬆懈……這時才再來一次真正襲擊……

ysl said...

其實不信任就是制做恐慌的最佳材料,在家庭如此,在公司如此,在社會如此.

黑太子 said...

如果係小說既話,我會話:事情越來越有趣了

可惜唔係小說...damn..

火機JASON said...

小說家的確係小說家, 寫blog都零舍有劇力d既!

不過, 我覺得以後既恐怖活動必定越來越多~~

Gunbuster said...

所謂"一隻手掌拍唔響"
冇牛仔國家挑釁, 恐怖份子個勢又點會咁盛?

呀進 said...

然而那些旅客對於兩個亞裔人的歧視,又是另一種「恐怖」的主義了。